گالری ویدئو

ورود کاربران

تبلیغات سایت

نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

ماشین آلات نساجی نو و دست دوم

مشخصات فني فرش هاي ماشيني چيست؟


* تراكم فرش: هر تخته فرش داراي دو نوع تراكم (عرضي و طولي) مي‌باشد


* تراكم عرضي فرش: تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر عرض فرش را گويند كه با شانه مشخص مي‌شود. مثال: قالي 350 شانه يعني در هر متر عرض فرش معادل 350 ريشه (گره رنگ) بافته شده است. شانه‌هاي رايج بازار عبارتند از 220-250-280-320-350-380-400-440-500 شانه


* تراكم طول فرش: تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر طولي قالي را گويند. مثال: قالي با تراكم 500 يعني در يك متر طولي فرش معادل 500 ربيشه (گره رنگ) بافته شده است، تراكم‌هاي طولي رايج در بازار عبارتند از: 300-400-500-600-700-800-900-1000 رج مي‌باشد. (تراكم طولي در روش‌هاي مختلف بافت فرش ماشيني با همديگر تفاوت دارد).


* تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر مربع فرش: با توجه به شكل زير نحوه محاسبه به شرح ذيل است چون تعداد گره رنگ در عرض معادل 500 گره و در طول هم معادل 1000 گره رنگ است. پس تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر مربع 500/000=1000*500


* مود اوليه مصرفي در فرش: جهت بافت هر فرش بايد سه نوع نخ مصرف نمود: نخ پرز، نخ تار و نخ پود.


* نخ پرز يا رنگ : جهت بافت گره‌هاي رنگ استفاده مي‌شود كه به دور نخ پود به صورت گره و يا به شكل ‏U‏ قرار مي گيرد و چندين نوع مي باشد:


* نخ اكريليك  10/5 دولا صددرصد اكريليك خالص‏


* مخلوط نخ اكريليك و پلي‌پروپيلن: كه به صورت مخلوطي از الياف اكريليك و پلي‌پروپيلن ريسيده مي‌شود.


‏*   صددرصد پلي‌پروپيلن (‏p.p‏ يا بي.سي.اف (‏B.C.F‏))‏


* نخ تار فرش:  اين‏ نخ به صورت مخلوط پنبه پلي استر ريسيده مي‌شود، كيفيت الياف مصرفي و نوع ريس آن عامل مهمي در دوام و زيبايي فرش است. اين وع نخ‌ها بيشتر در قالي‌هاي اكريليك مصرف مي‌شود و جهت نخ تار قالي‌هاي پلي‌پروپيلن و بي.سي.اف از همان جنس نخ پرز (يعني نخ بي.سي.اف) بعلت ارزاني استفاده مي‌شود.‏


درجه بندي فرش ماشيني


قالي‌هاي تكميل شده را مي‌توان به روال ذيل درجه بندي نمود:‏


قالي را مي‌توان درجه 1 (درجه ‏S‏) شناخت كه داراي ويژگي‌هاي زير باشد:‏
- تکرار سيلندر نداشته باشد
-  اندازه نقشه كامل و بدون عيب باشد.‏
-  زيردست قالي خوب باشد.‏
- اختلاف طول فرش در مقايسه با استاندارد تا 5%± باشد.‏
- مقدار آهار مصرفي در متر مربع قالي مطابق استاندارد باشد.‏
- اختلاف ارتفاع خاب تا 10%± داشته باشد.‏
- ارتفاع در سطح قالي يكسان باشد.‏
- تيغ خوردگي نداشته باشد.‏
- كسري خاب نداشته باشد.‏
- نخ خاب اضافي نداشته باشد.‏
- خاب سوختگي نداشته باشد.‏
-  پارگي نخ خاب سرتاسري نداشته باشد.‏
-  پارگي و سوراخ نداشته باشد.‏
-  حداكثر 5 سانتي‌متر رفويي غيرقابل رويت داشته باشد.‏
-  وصله نداشته باشد.‏
- روزدگي آهار نداشته باشد.‏
- پارگي تار نداشته باشد.‏
-  اشتباه طراحي نداشته باشد.‏
-  خرابي كارت ساده بافي نداشته باشد.‏
-  قلاب خوردگي در پشت قالي نداشته باشد.‏
- ريشه و زيگزاگ بدون عيب باشد.‏


قالي را مي‌توان درجه يك و نيم (درجه ‏SI‏) شناخت كه داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد.‏
-   تكرار سيلندر حداكثر دو كارت يا يك سانتي‌متر داشته باشد.‏
-   اندازه نقشه كامل باشد.‏
-   زيردست قالي خوب باشد.‏
-  اختلاف طول قالي در مقايسه با استاندارد تا 5% باشد.‏
-   مقدار آهار مصرفي در متر مربع قالي مطابق استاندارد باشد.‏
-   اختلاف ارتفاع خاب تا 20% داشته باشد.‏
-   ارتفاع خاب سطح قالي تا 20% نايكنواختي نشان مي‌دهد.‏
-   تبغ خوردگي نداشته باشد.‏
-   كسري خاب در زمينه ساده حداكثر 3 ميليمتر و در زمينه طرح‌دار حداكثر 5 ميليمتر داشته باشد.‏
-   خاب سوختگي نداشته باشد.‏
-  حداكثر تا 4 رديف پارگي نخ خاب سرتاسري داشته باشد.‏
-  پارگي و سوراخ نداشته باشد.‏
-  حداكثر 10 سانتيمتر رفو داشته باشد.‏
-  وصله نداشته باشد.‏
-   روزدگي آهار نداشته باشد.‏
-   پارگي نخ تار نداشته باشد.‏
-  حداكثر تا 3 رديف اشتباه طراحي داشته باشد.‏
-  حداكثر تا 3 رديف كارت در جاهاي مختلف خرابي كارت ساده بافت داشته باشد.‏
-   حداكثر  سطح پشت قالي قلاب خوردگي داشته باشد.‏
-  ريشه و زيگزاگ بدون عيب باشد.‏


قالي را مي‌توان درجه دو (درجه ‏S2‎‏) شناخت كه داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد:‏
-  حداكثر 5 سانتيمتر يا 10 كارت تكرار سيلندر داشته باشد.‏
-  جابجايي نقشه خيلي كم داشته باشد.‏
-  زيردست قالي قابل قبول باشد.‏
-   اختلاف طول قالي در مقايسه با استاندارد تا 10% باشد.‏
-   مقدار آهار مصرفي در مترمربع در مقايسه با استاندارد قابل قبول باشد.‏
-  حداقل ارتفاع خاب 4 ميليمتر باشد (در صورتيكه اختلاف ارتفاع خاب داشته باشد)‏
-  ارتفاع خاب سطح قالي تا 50%‌ نايكنواختي نشان بدهد.‏
-  تيغ خوردگي كمي داشته باشد.‏
-   حداكثر يك سانتيمتر در عرض كسري خاب داشته باشد.‏
-  حداكثر 10 ط سرتاسري نخ خاب اضافي داشته باشد.‏
-  خاب سوختگي كم داشته باشد.‏
-   حداكثر 15 سانتي‌متر رفو داشته باشد.‏
-   وصله نداشته باشد.‏
-  روزدگي آهار كم داشته باشد.‏
-  حداكثر به قطر 5 سانتيمتر پارگي نخ تار داشته باشد.‏
-  حداكثر تا 6 كارت در جاهاي مختلف خرابي كارت ساده بافت داشته باشد.‏
-  حداكثر  پشت قالي قلاب خوردگي داشته باشد.‏
-  ريشه و زيگزاگ عيب كمي داشته باشد.‏
-  قالي را مي‌توا درجه سه (درجه 3‏S‏) شناخت كه داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد:‏
-  بيش از 10 كارت يا 5 سانتي‌متر تكرار سيلندر داشته باشد.‏
-   جابجايي نقشه زياد داشته باشد.‏
-  زيردست قالي قابل قبول باشد.‏
-  اختلاف طول در مقايسه با استاندارد تا 35%± باشد.‏
-   مقدار آهار مصرفي در متر مربع قالي در مقايسه با استاندارد قابل قبول باشد.‏
-  درصورت وجود اختلاف ارتفاع خاب، حداقل ارتفاع خاب 4 ميليمتر باشد.‏
-   ارتفاع خاب سطح قالي تا 50% نايكنواختي نشان بدهد.‏
-  تيغ خوردگي كم داشته باشد.‏
-  بيش از يك سانتي‌متر در عرض كسري خاب داشته باشد.‏
-  بيش از 10 خط سرتاسري نخ خاب اضافي داشته باشد.‏
-  خاب سوختگي زياد داشته باشد.‏
-  بيش از هفت رديف پارگي نخ خاب سرتاسري داشته باشد.‏
-  پارگي و سوراخ نداشته باشد.‏
-  بيش از 15 سانتي‌متر رفو داشته باشد.‏
-   وصله كم داشته باشد.‏
-  روزدگي آهار داشته باشد.‏
-   بيش از قطر 5 سانتي‌متر پارگي نخ تار داشته باشد.‏
-   بيش از 6 رديف اشتباه طراحي داشته باشد.‏
-   بيش از 6 رديف در جاهاي مختلف خرابي كارت ساده بافت داشته باشد.‏
-   سرتاسر پشت قالي قلاب خوردگي داشته باشد.‏
-  ريشه و زيگزاگ عيب كمي داشته باشد.‏
-  در مورد نخ اضافي بين دو حاشيه اگر حتي با كمبود يك نخ نقشه به هم بخورد قالي درجه يك و نيم يا دو مي‌شود.‏


قالي‌هايي كه اختلاف طول آنها از 25%± متجاوز باشد. قالي درجه 4 شناخته شده (درجه 4‏S‏) و به صورت پادري و پشتي در ابعاد ذيل بريده مي‌شوند:‏
-    70*90 سانتي‌متر ‏
-   50*75 سانتي‌متر‏


-  پشتي در ابعاد: ‏
-  75*100 سانتي‌متر‏
-  70*70 سانتي‌متر‏


قالي‌هايي كه در عرض آنها 5 سانتي‌متر نسبت به استاندارد، كمتر باشد، درجه 5 (درجه 5‏S‏) شناخته شده و جزء ضايعات محسوب مي‌گردند.‏


فرش‌هاي ماشيني كه از كارخانه صادر مي‌شوند بايد داراي برچسبي حاوي اطلاعات زير باشند:‏
-   ابعاد:  فرش ماشيني به هر شكل و اندازه كه فروخته شود بايد داراي آحادي باشند كه اين آحاد در سيستم متريك بيان شده و داراي حدود تلرانس 5/1± سانتي‌متر بايد باشد.‏
-  ساخت: بايد در برچسب ذكر شود كه كالا از نوع كفپوش ماشيني مي‌باشد نوع ماشيني كه كفپوش بوسيله آن ساخته شده، بايد ذكر شود.‏
-   تعيين الياف موجود: الياف موجود در نرخ پرز يا زمينه بايد به درصد ذكر شودند. در صورتي كه الياف مورد مصرف از نوع الياف مصنوعي باشد، بايد نام ريشه‌اي و نام تجاري آنها اشاره گردد. اگر بيش از يك نوع ليف در نخ پرز موجود باشد بايد نام و درصد مصرفي هركدام ذكر شود. لازم به تذكر است اعداد قيد شده به عنوان درصد بايد داراي حدود تلرانس 3/0 درصد نسبت به وزن كل الياف باشند و در محاسبات مربوط به نخ پرز يا زمينه مقدار مواد ناخالص نسبت به وزن كل نبايد از 3درصد تجاوز نمايد.‏
-   راهنمايي براي شستشو: در موارد ذيل بايد راهنمايي‌هاي لازم بشود:‏
-   دستورالعمل شستشو
-  نوع مواد مناسب براي شستشو


-   روش برچسب زني:  سازنده بايد ويژگي‌هاي فوق‌الذكر را روي برچسب به هر يك از كفپوش‌ها بچسباند. اطلاعات روي برچسب بايد كاملاً خوانا بوده و با حروف مشخص و رنگ ثابت و با يك اندازه و يك رنگ ارائه شود.‏

 

ويژگي‌هاي فرش ماشيني پشمي


فرش ماشيني پشمي شامل فرش‌هايي مي‌گردد كه در ساخت آنها به طور كلي از سه نوع نخ به شرح زير استفاده مي‌گردد:‏
-   نخ تار يا بوم فرش از جس صد در صد پنبه باشد
-   نخ پود از جنس صد در صد كنف يا جوت است ‏
-   نخ پرز از جنس صد در صد پشم خالص نو و ضد بيد شده باشد.‏
علاوه بر سه نوع نخي كه ذكر گرديد، نخ‌هاي ديگري نيز در ساخت فرش مانند نخ ريشه و نخ دوخت مصرف مي‌شود ولي مصرف عمده را همان نخ‌هاي تار و پود و پرز دارند.‏


ويژگي‌هاي بافت: شامل تراكم تاري و پودي مي‌شود كه بايد حتماً متناسب با پرز باشد. در صورتي كه تراكم تار و پودي مربوط به ماشين‌هاي با تراكم شانه 400 يا 500 تغيير نمايد چنين فرش‌هايي بايد داراي حداقل ويژگي‌هاي فرش توليد شده با تراكم شانه 350 بوده و در اين شرايط معادل آن محسوب مي‌شود هم چنين در حد استاندارد نيروي (ميانگين نيروي) لازم براي بيرون كشيدن پرز از فرش 5/3 نيوتن است و ضخامت فرش نيز پس از وارد شدن 1000 ضربه بار مكانيكي نسبت به ضخامت اوليه آن حداقل 70 دصد است.‏


ابعاد: ابعاد فرش‌ها به شرح زير پيشنهاد مي‌شود ولي حد رواداري ابعاد تعيين شده در عرض فرش 1± و در طول آن 5/1± درصد مي‌باشد.‏


125*200 سانتي‌متر              400*300 سانتي‌متر
400*100سانتي‌متر               350*250سانتي‌متر‏
300*100سانتي‌متر               300*200سانتي‌متر‏
450*150سانتي‌متر               225*150سانتي‌متر‏


‏·  چسب خشك: مقدار چسب خشك در سطح پشت فرش نبايد از 5 درصد وزني تجاوز كند.‏
‏·  ريشه فرش: جنس ريشه از الياف صد در صد پنبه است. طول ريشه از لبه حاشيه حداقل 8 سانتي‌متر و نمره آن طبق پيشنهاد تعيين مي‌گردد. تراكم ريشه در 10 سانتي‌متر حداقل 50 عدد است نخ دوخت و جنس و نمره آن نيز طبق پيشنهاد تعيين مي‌شود و تعداد بخيه دوخت در 10 سانتي‌متر حداقل 20 مي‌باشد.‏
‏·         عيوب: در موقع بازرسي و آزمون‌هاي چشمي فرش بايد عاري از عيوبي به شرح زير باشد در غير اين صورت فرش به عنوان درجه يك شناخته نخواهد شد.‏
o‏  رفوي قابل رويت
o‏  تاب خوردگي
o‏  شكستگي نقشه
o‏  پارگي نخ تار
o‏  پارگي نخ پود
o‏  تراش نايكنواخت ‏
o‏  نايكنواختي و سايه روشن بودن موضعي رنگ در سطح فرش
o‏  سوختگي چسب در پشت سطح فرش و تغيير رنگ آن
o‏  پشت ريختگي
o‏  سركجي كناره فرش


ويژگي‌هاي فرش ماشيني اكريليكي


نخ‌هاي مود استفاده در فرش ماشيني اكريليكي عبارتند از:‏


-   نخ تار يا بوم فرش از جنس صد در صد پنبه مي‌باشد.‏
-   نخ پود از جنس صد در صد كنف يا جوت باشد.‏
-  نخ پرز يا خاب از جنس صد در صد اكريليك است.‏
-  نخ ريشه از جنس صد در صد پنبه است.‏
-   نخ دوخت (زيگزاگ) ريشه فرش از جنس اكريليك به همراه نخ دوخت نايلني است.‏
ثبات رنگ درجه تغيير و درجه لكه‌گذاري مواد رنگي در برابر عوامل مختلف طبيعي، شيميايي و مكانيكي طبق جدول ويژگيهاي فرش ماشيني پشمي مي‌باشد.‏


ويژگي‌هاي مهم بافت مطابق استاندارد
-   در صورتي كه تراكم تاري يا پودي مربوط به ماشين‌هاي با تراكم شانه 400 و 500 تغيير نمايد چنين فرش‌هايي بايد حداقل داراي ويژگي‌هاي فرش توليد شده با تراكم شانه 350 پود بوده و  اين ظرافت معادل آن محسوب مي‌شود.‏


-  ميانگين نيروي لازم براي خارج كردن پرز از فرش 5/8 نيوتون است.‏

-   برگشت پذيري فرش پس از فشار نسبت به ضخامت اوليه آن حداقل 72 دصد است.‏

-  ضخامت فرش پس از وارد شدن 1000 ضربه بار مكانيكي نسبت به ضخامت اوليه آن حداقل 75 دصد است.‏

-   ابعاد فرش‌ها به شرح ذيل بايد باشد البته حد تلرانس 1± درصد در عرض 5/1± درصد در طول رعايت مي‌شود.‏


‏                           ‏cm2400*100                    cm2400*300‎
‏                           ‏cm2300*100                    cm2350*250‎
‏                           ‏cm2180*100                    cm2300*200‎
‏                           ‏cm2150*145                    cm2225*150‎
‏                                                                  ‏cm2200*125‎


‏·  نوع بافت فرش ريپس پودي است.‏
‏·   تعداد بخيه زيگزاگ در 10 سانتي‌متر حداقل 20 عدد است. وزن اين نخ در يك متر طولي 68/2 تا 01/3 گرم است.‏
مقايسه فرش صد در صد اكريليك خالص با فرش مخلوط يا فرش بي.سي.اف(‏BCF‏)‏
‏·  به لحاظ دوام: فرش اكريليك داراي عمر طولاني‌تر و با دوام‌تر است.‏
‏·  به لحاظ آبرفتگي: فرش اكريليك به مقدار بسيار ناچيز داراي آبرفتگي است ولي فرش‌هاي نامرغوب و كم رج به ميزان نسبتاً زيادي كوتاه مي‌گردند.‏
‏·   به لحاظ ثبات نوري، شستشو و سايشي: فرش اكريليك به مراتب مقاومتر و با ثبات‌تر نسبت به فرش ‏BCF‏ است.‏
‏·  مقاومت در مقابل حرارت: فرش اكريليك ازمقاومت بيشتري نسبت به فرش ‏BCF‏ برخوردار است.‏
‏·  جذب در طبيعت: فرش اكريليك جذب نمي‌شود ولي ‏BCF‏ به مرور پودر شده و در فضا پراكنده و در طبيعت جذب مي‌گردد.‏
‏·  به لحاظ حفظ ظاهر و زيبايي فرش: فرش اكريليك به مرور زمان كمتر تغيير شكل مي‌دهد و به عكس فرش ‏BCF‏ به مرور زمان بيشتر تغيير شكل مي‌دهد.‏


فهرست منابع و ماخذ
‏*  محمدسعيد توسلي و رضا رنجبر، فرش و كفپوش‌هاي ماشيني، دانشگاه اميركبير، تهران، 1367.‏
*  نصيري، محمدجواد، سيري در هنر قاليبافي ايران، انتشارات مؤلف، تهران، 1374.
*  نشريه طرح و مد، "فرش ماشيني خوب، فرش ماشيني بد"، شركت صنايع سپهر كاشان، سال دوم، شماره پنجم و ششم، شهريور و مهر 81.‏

مطالب مرتبط

بازار آنلاین نساجی

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

آمار بازدید

بازدید امروز 8

بازدید دیروز 25

بازدید ماه 428

بازدید کل 536683

اکنون 37 مهمان و 0 عضو آنلاین هستند.

همراهان ما

برخی از مشتریان ما

تماس با ما

اینستاگرام فیسبوک گوگل پلاس توییتر خبر خوان

 
تلفكس: 77243296-021 و 77245780  

پست الكترونيك: info@kohanjournal.com

صندوق پستي : تهران 465-16765 مجله نساجي كهن

Add to your Skype : ghasemi.behnam

پرسش پاسخ پزشکی پیامک صوتی