گالری ویدئو

ورود کاربران

تبلیغات سایت

نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

ماشین آلات نساجی نو و دست دوم

يادداشتي پيرامون هزينه هاي بخش صنعت

نگارش: احمد فرهي، نايب رئيس اتحاديه قاليبافان كاشان

در دهه هاي گذشته تا بحال جهت حضور در بازارهاي جهاني، علاوه بر دارا بودن روابط بين المللي مطلوب و سياست خارجي مقبول با دنياي خارج كه شرط اول ناميده مي شود، همواره دو فاكتور اقتصادي مهم و اساسي ديگر نقش تعيين كننده اي دارد، يكي قيمت محصول و ديگري مرغوبيت كالاي توليدي است.

در حال حاضر اغلب كشورهاي جهان با بالاترين ميزان كارايي و در نتيجه كاهش هزينه هاي مختلف توليدي، بخصوص هزينه هاي سربار به رقابت جدي پرداخته اند. در كشور ما بخش مهمي از هزينه هاي سربار مربوط به هزينه هاي دولتي است كه به طرق مختلف به صنايع تحميل مي شود. از قبيل 30% حق بيمه (23% سهم كارفرما و 7% سهم كارگر) 3% تجميع عوارض (معادل 3% قيمت فروش كالاي توليد شده) ماليات ها و عوارض گوناگون گمركي و ... بديهي است هزينه هاي فوق سهم بسيار بالايي در افزايش قيمت تمام شده كالاي توليدي دارد. متاسفانه علاوه بر هزينه هاي مختلف، ميزان كارايي نيروي انساني هم در صنعت پائين است (بخصوص بعد از انقلاب به طور چشمگيري كاهش يافته است.) به طوري كه ميانگين كاري هر نفر در بخش صنعت طي ماه حداكثر 20 روز است، بدون احتساب زمان بيماري- غيبت- تعطيلات غير مترقبه و مرخصي بدون حقوق و غيره. چنانكه موارد مذكور را هم منظور نماييم ميزان كاركرد به مراتب كمتر خواهد بود!


ضمن اينكه در بعضي از ماهها بخصوص در ايام ماه مبارك رمضان و ماه هاي سوگواري زمان عدم حضور پرسنل بيشتر از ماههاي ديگر به چشم مي خورد، كه نتيجه آن كاهش بيشتر كارايي است.
حال با توجه به پايين بودن زمان كاركرد از يك طرف و بالا بودن هزينه هاي دولتي از طرف ديگر، نتيجه آن موجب افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي و در نتيجه عدم رقابت در بازارهاي جهاني است.
بديهي است با توجه به قيمت تمام شده بالاي كالاهاي توليدي امكان حضور در صحنه هاي
بين المللي به هيچ وجه مقدور نمي باشد.
به منظور روشن شدن موارد فوق (مساله كاركرد و هزينه هاي پرداختي در صنعت) به فاكتورهاي زير توجه شود:

 

الف) محاسبه خالص زمان كاركرد طي سال در صنعت
زمان هاي عدم حضور طي سال عبارتست از:                    
1- بابت پنج شنبه و جمعه ها طي سال                             روز هفته       
روز    78=5/1×52

2- بابت مرخصي استحقاقي طي سال                                 جمعه
روز  26=4-30

3- بابت تعطيلي رسمي طي سال                                     21 روز به طور متوسط
جمع تعطيلات رسمي طي سال                                         125 روز
4- روزهاي كاركرد رسمي عبارتست از:                                                             240=125- 365
5- متوسط كاركرد طي ماه (بدون احتساب  موارد ذيل)                            حداكثر روز 20= 12÷244


چنانچه ايام بيماري- تعطيلات غير مترقبه- مرخصي هاي بدون حقوق و غيره را منظور نماييم به مراتب ميزان كاركرد كمتر خواهد بود.

ب) مبالغ پرداختي طي ماه (متوسط)
1-                                                                                  حق اولاد    مسكن و خواربار    بن      حداقل مانده
239680=36600+ 10080+ 10000+ 183000
بدون احتساب حق بيمه كارفرما- عيدي- سنوات- راندمان (پاداش توليد)- غذا- لباس كار- هزينه سرويس- اياب و ذهاب- بيمه مسئوليت مدني- هزينه هاي متفرقه و ...
2- بابت سهم بيمه كارفرما- چنانچه متوسط مبلغ مشمول حق بيمه (حداقل) معادل 200000 تومان منظور شود:
حداقل سهم كارفرما                                                                               46000=23% × 200000
3- بابت يك ماه سنوات و دو ماه عيدي (حداقل)                            تومان 5490000= 1830000× 3
حداقل هزينه پرداختي، ماهيانه بابت سنوات و عيدي                     تومان   45750= 12 ÷ 5490000
4- چنانچه ساير هزينه هاي پرداختي طي ماه (هزينه هاي سرويس اياب و ذهاب، لباس كار، غذاي بيم شيفت و ....) حداقل در ماه 20000 تومان منظور نماييم.
حداقل پرداختي كارفرما طي ماه عبارتست از:
تومان   430/351= 20000+ 45750 + 46000+ 239680
17571= 20 ÷ 351430

حداقل مبلغ پرداختي بابت يك روز كاري  مشروط  به اينكه به هيچ عنوان مشكلات غير مترقبه و غيبت و بيماري منظور نشود.
حداقل هزينه هر ساعت كارگر                                                        تومان  2200  ∫  2196= 8 ÷ 17571
به مبلغ مذكور سهم راندمان (پاداش توليد)- ايام بيماري و سابقه كاري و نوبت كاري اضافه مي گردد، ضمن اينكه مبلغ مذكور جهت كارگر ساده صرفاً محاسبه شده است.
با احتساب مبلغ نوبت كاري و پاداش توليد در ماه مبلغ فوق به شرح زير است:
1- بابت 15% نوبت كاري   27450= 15% × 183000
2- چنانچه متوسط راندمان پرداختي طي ماه معادل ← 40000
جمع پرداختي ← 67450 تومان
هزينه پرداختي جهت هر روز معادل:       5/3372= 2 ÷ 67450
هزينه پرداختي جهت هر ساعت معادل:      422= 8 ÷ 5/3372
جمع                                                 2555= 421 + 2134
ملاحظه مي شود كه هزينه هر ساعت كارگر ساده بالغ بر 2500 تومان است.
بديهي است مبلغ مذكور با توجه به گراني و تورم، جهت زندگي خانواده كارگري به هيچ وجه كافي نيست، ضمن اينكه با توجه به زمان كاركرد و كارايي پائين توليد و گراني قيمت تمام شده، امكان رقابت در صحنه بين المللي براي توليد كننده ايراني هم ميسر نمي باشد!

 

ج) پيشنهاد جهت بالا بردن قدرت خريد كارگران و كاهش قيمت تمام شده محصول:
1- افزايش زمان كاركرد از 24 به 48 ساعت در هفته
2- كاهش تعطيلات رسمي معادل 20% (به طريق مختلف) (به طوري كه از جمع تعطيلات فقط 4 روز كاسته شود)
چنانچه موارد 1 و2  فقط عمل شود افزايش ميزان كاركرد در توليد به شرح زير مي باشد:
2-1- افزايش كاركرد طي سال:                                                             ساعت
ساعت 208= 4× 52 هفته طي سال
روز 26= 8 ÷ 208 روز طي سال
2-2- 20% تعطيلات رسمي                                                                   روز 4= 20% × 20 روز
جمعاً به كاركرد طي سال اضافه مي شود معادل                                              روز 30= 4 + 26

3-2- ميزان افزايش كاركرد طي ماه (ماهيانه معادل 5/2 روز است)       ماه
5/2= 12 ÷ 30
كه اين ميزان باعث افزايش كاركرد هر نفر معادل 5/12% طي سال مي باشد.  5/12% = 20 ÷ 5/2
تبصره: چنانچه كاهش تعطيلات رسمي طي سال مقدور نباشد مي توان 4 روز از تعطيلات رسمي را در مرخصي ساليانه منظور نمود.

 

د) بررسي وضعيت افزايش درآمد كارگر معادل 13% به شرح زير است:
1- كاهش حق بيمه كارگر از 7% به 2% (معادل 5% كمك دولت)
2- افزايش حقوق كارگر معادل 8% (پرداختي كارفرما)
3- كاهش سهم كارفرما از 23% به 18%
4- با عنايت به موارد فوق شاهد افزايش 13% درآمد كارگر و حدود 5/12% افزايش زمان كاركرد خواهيم بود.
(سهم بيمه پرداختي به دولت جمعاً معادل 20% مي گردد) كه اين رقم هم نسبت به بيشتر كشورهاي جهان رقم بالايست)
نتيجه اقدامات فوق باعث كاهش هزينه هاي و به تبع آن كاهش قيمت تمام شده محصول خواهد بود كه نتيجه آن امكان رقابت بيشتر جهت حضور در بازارهاي بين المللي (به خصوص امكان حضور در بازار تجارت جهاني (W.T.O) و افزايش اشتغال و توليد خواهد بود.
انتظار مي رود مسئولين و دست اندركاران به امر توليد توجه و اهميت بيشتري را قائل باشند، تا هر چه بيشتر شاهد رشد و شكوفايي و توسعه اقتصاد و كاهش وابستگي ها و كسب افتخار و سر بلندي جهت ميهن عزيز ايران باشيم.

مطالب مرتبط

بازار آنلاین نساجی

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

آمار بازدید

بازدید امروز 24

بازدید دیروز 64

بازدید ماه 939

بازدید کل 569457

اکنون 31 مهمان و 0 عضو آنلاین هستند.

همراهان ما

برخی از مشتریان ما

تماس با ما

اینستاگرام فیسبوک گوگل پلاس توییتر خبر خوان

 
تلفكس: 77243296-021 و 77245780  

پست الكترونيك: info@kohanjournal.com

صندوق پستي : تهران 465-16765 مجله نساجي كهن

Add to your Skype : ghasemi.behnam

پرسش پاسخ پزشکی پیامک صوتی